Vårt mål er et bærekraftig kaffe- og temarked

Ved å velge kaffe og te fra Jacobs Douwe Egberts, er du med på å gjøre våre mål til en realitet. En bærekraftig fremtid – det ønsker vi alle. Din bedrift kan nyte kaffe, te og kakao med god samvittighet – og vise at du tar del i kampen for miljø og mennesker. Når du kjøper våre bærekraftige produkter, er du med på å bedre vilkårene hos kaffe, te og kakao bøndene. Vår innsats er basert på følgende sertifiseringer i bærekraft; UTZ Certified, Rainforest Alliance og Fairtrade. Flere av våre produkter er også sertifisert som både bærekraftige og økologiske.

 

I JDE er vi opptatt av miljø og sosiale forhold

Sertifiseringer for en grønnere hverdag
JDE Norge er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder. Vi er sertifisert av Miljøfyrtårn, og som Grønt Punktpartner tilbyr vi norske forbrukere miljøvennlig kaffe. JDE Norge ønsker å være en ansvarlig aktør i dagens klimabevisste samfunn. Vi tar klima-problematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet.

Grønt Punkt Norge
JDE Norge er medlem hos Grønt Punkt Norge. Bedrifter som er medlem kan benytte Grønt Punkt logo på emballasjen som dokumentasjon på medlemskap, samt merking med symboler for riktig kildesortering.
Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav om gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for
innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Som følge av økende problemer med avfallsdeponering over hele Europa, vedtok EU i 1994 det såkalte emballasjedirektivet. Direktivets grunnleggende prinsipp er at forurenser
– dvs næringslivet – betaler. Ambisiøse målsettinger om avfallsreduksjon og økt gjenvinning førte til at næringslivet ble belastet med høye avgifter i mange land. Samme år kom forslag fra norske myndigheter om innføring av en statlig emballasjeavgift beregnet til å koste mellom 2 og 3 milliarder kroner per år. Næringslivet inngikk forhandlinger med myndighetene og forslaget ble droppet mot at næringslivet selv påtok seg ansvaret for nå fastsatte
gjenvinningsmål.

Miljøfyrtårn
For JDE Norge har det vært viktig å få på plass en miljøsertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement ytterligere for våre kunder og kontakter. Gjennom flere år har vi arbeidet meget aktivt innenfor områder som energi, avfall og transport. I januar 2011 ble JDE Norge sertifisert. Kravene vi har forholdt oss til i denne sertifiseringen er delt inn i 8 emner:
1. Generelle krav
2. Arbeidsmiljø/HMS
3. Innkjøp
4. Energi 5. Transport
6. Avfall
7. Utslipp til luft og vann
8. Estetikk

Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifiseringsordning som har sin opprinnelse i sertifisering av kommunale virksomheter som barnehager, skoler, aldershjem og offentlige kontorer. Stiftelsen Miljøfyrtårn sin målsetting
er å innføre miljøtenkning i kommuner og små og mellomstore bedrifter, slik at man på lengre sikt får et større lokalt fokus på den miljøbelastningen vi alle bidrar til i vårt daglige virke. På den måten engasjeres enda flere
virksomheter enn dem som har utslipp til ytre miljø, til å bli mer bevisst på hvordan egen drift påvirker miljøet.

Klimatiltak
Vårt klimaregnskap viser en positiv utvikling. Vi har redusert våre utslipp med 25 % siden vi begynte med klimaregnskap. JDE Norge byttet fra oljefyrt energi til naturgass i 2009, og begynte med bulkmottak av råkaffe i 2010. Tilsammen har disse to tiltakene gitt en reduksjon på ca. 600 tonn CO2-utslipp årlig. I tillegg har dette ført til nærmest null partikkel- og NOx-utslipp. JDE Norge har også utviklet et eget ENØK varmegjenvinnings-prosjekt,
som gjenvinner varmeenergien fra brenningsprosessen i kaffeproduksjonen. Varmen som kaffebrennerne slipper ut går direkte tilbake til JDE sine lokaler på Midtunhaugen i Bergen og gjør oss langt mindre avhengig av eksterne energikilder.

EL Retur
NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Som medlem i NORSIRK får vi et miljøsertifikat som viser at JDE Norge tar sitt samfunnsansvar, og våre kunder kan derfor være trygge på at produktene blir til ren verdi etter at de er oppbrukt. NORSIRK henter EE-avfall fra omtrent 2500 hentesteder i hele Norge.
Produsenter av EE-produkter må betale et miljøgebyr til en myndighetsgodkjent returordning. Gebyret skal finansiere sikker og miljøriktig håndtering av avfallet. Non-profit selskapet NORSIRK har gjennom Elretur driftet en slik ordning siden 1998. Miljøvennlig emballasje For å sikre forbrukerne den beste kaffekvalitet bruker vi metallisert plastfolie. Dette er en «blandingsemballasje»; sammensatt/laminert av forskjellige plastkvaliteter som alle utfyller bestemte egenskaper i emballasjen, samt et tynt metallag. Kaffens kvalitet forringes dersom emballasjen slipper gjennom lys eller luft. Metallisert plastfolie har gode barriereegenskaper og hindrer lysgjennomtrenging. Tidligere brukte man mye aluminiums basert folie, såkalt alufolie til kaffe. Denne folien har idéelle barriereegenskaper, men er imidlertid langt mindre miljøvennlig enn metallisert plastfolie.

Du kan lese mer om samfunnsansvaret vi tar på linkene under:

JDE – samfunnsansvar
Friele – samfunnsansvar